Latest News

Showing posts with label Pashupalan. Show all posts
Showing posts with label Pashupalan. Show all posts

Saturday, May 28, 2016

जनावरांची तपासणी


डॉ अनिरुद्ध धै जोशी


पशुपालन - दूध काढणे


पशुपालन

गरीब, गरजू व अडाणी शेतकरी, शेतमजूर ह्यांच्याकडे एखाददुसरी गायम्हैस, २-३ शेळ्या, ४-५ कोंबड्या असतातच. मग ह्या असलेल्याच पशुधनाकडे थोडे लक्ष दिले, त्यांचे थोडे व्यवस्थापन केले तर हेच पशुधन घरासाठी कसा आर्थिक हातभार देऊ शकते, हे ह्या पदवी अभ्यासक्रमात शिकायला मिळते. पशुपालनामध्ये दुग्धोत्पादनाबरोबरच मांसासाठी शेळीपालन, कोंबडीपालन, बटेरपालन, ससेपालन ह्या पर्यायांवरही भर देण्यात आला आहे व मुख्य म्हणजे हे सहज व सोपेही आहे, हे दाखवून देण्याचा प्रयास आहे.
ग्रामीण भागातील लोकांना डोळ्यासमोर ठेवून त्यांच्याकडेच असलेल्या उपलब्ध साधनसामग्रीच्या आधारे, कमी पैशांमध्ये व कमी खर्चात पशुपालन कसे करायचे हे अनिरुध्दबापूंनी आखून दिलेल्या ह्या अभ्यासक्रमात आपल्याला शिकायला मिळते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शिक्षित अथवा अशिक्षित शेतकरी सहजरित्या पशुपालनाकडे आकृष्ट होऊ शकतो व त्याच्या आधारे आपली परिस्थिती सुधारू शकतो.

Friday, January 20, 2012

Animal Husbandry (Pashupalan)

Poor, needy and illiterate farmers, agricultural labourers generally do have 1-2 cows or buffaloes, 2-3 sheep, 4-5 hens. This Degree course covers various aspects and ways in which these animal resources can be better looked after and managed so that they can contribute towards economic betterment of these farmers. Stress has been laid in this course on milk production along with meat production from sheep rearing, poultry farming, quail farming and hare farming. But mostly importantly awareness is created to explain how all this can be simply and easily managed.

This curriculum designed by Aniruddha Bapu teaches animal husbandry with requirement of minimum input costs as it has been designed by Him keeping the rural masses in focus and the resources available with them. Thus any educated or illiterate farmer from rural areas can be drawn towards animal husbandry and thus improve his economic condition.